Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GASTAMO.PL

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma KAPIGO Kmiecik i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Tarnowie, ul Słowackiego 33-37, Tarnów 33-100, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem NIP 8733282168 (dalej: „Administrator”).

Administrator danych osobowych i właściciel serwisu gastamo.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

2. Znaczenie pojęć używanych w polityce prywatności

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Gastamo Job Service w Serwisie w celu poszukiwania ofert pracy, aplikowania na nie i udziału w procesach rekrutacyjnych.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach lub korzystający z usług rekrutacyjnych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Gastamo Job Service w Serwisach.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Gastamo Job Service. w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

3. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą e-mailową: rodo@gastamo.pl

4. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na podstronach http://gastamo.pl/aplikuj oraz http://gastamo.pl/kontakt w następujących celach:

udzielenia odpowiedzi w zakresie przez Państwa wskazanym w Formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów szukających pracy przekazywane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i rejestrujących się w serwisie w następujących celach:

realizacji procesów rekrutacyjnych oraz założenia i utrzymania konta użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji i założenia konta w serwisie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

profilowania danych Kandydatów – zestawiania Podawanych przez Państwa informacji w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Profilowanie danych odbywa się w przypadku udzielenia Przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzania RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów zarejestrowanych i posiadających konto w serwisie gastamo.pl następujących celach:

realizacji procesów rekrutacyjnych oraz utrzymania konta użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody wyrażonej w trakcie rejestracji konta (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

profilowania danych Kandydatów – zestawiania Podawanych przez Państwa informacji w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Profilowanie danych odbywa się w przypadku udzielenia Przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzania RODO) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Administrator przetwarza dane przekazywane przez formularz kontaktowy, zebrane w trakcie rejestracji oraz przetwarzanych w ramach profilu użytkownika zarejestrowanego w następujących celach:

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych, Użytkownika lub użytkownika Nielogowanego, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

marketingu i promocji produktów i usług – w przypadku wyrażenia zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy

b. podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;

kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;

Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

7. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

8. Przetwarzania danych poza terytorium UE

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pliki cookies

W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies.

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Serwisami.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

11. Analityka internetowa

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez gromadzenie plików cookies;

poprzez korzystanie z Google Analytics.

Administrator oświadcza, że korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (dalej: „Google”). Google Analytics przetwarza pliki cookies zawierające informacje dotyczące oglądalności stron internetowych, a także profilu systemowego Użytkownika (w tym jego adresie IP).

Wspomniane wyżej informacje są przekazywane Google i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z Serwisów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Serwisach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na Serwisach i korzystaniem z sieci Internet.

Google może również przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

12. Profilowanie

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach oraz zestawiania podawanych przez Użytkowników informacji w sposób automatyczny w celu automatycznego dopasowania profilu Użytkownika do ofert pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne korzystając z danych dobrowolnie podanych przez Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.